Privacy Verklaring Studio ’t Nageltje

Natuurlijk is uw privacy voor ons net zo belangrijk als voor u en is Studio ’t Nageltje(STN) altijd al zorgvuldig geweest ten aanzien van uw persoon – en medische gegevens, welke in het kader van de nieuwe wetgeving verder aangescherpt zijn.

Studio ’t Nageltje staat onder nummer M1618320 geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens m.b.t. de WBP (Wettelijke Bescherming persoonsgegevens).

Tijdens uw contact met ons verwerken wij een aantal gegevens van u die vallen onder persoonsgegevens in de zin van de AVG. Studio’ t Nageltje is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en behoorlijk verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring informeren wij u over deze gegevensverwerkingen.


Hoe verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u:

uw gegevens invult via onze website

u zich aanmeldt via een sociale media account

u digitale of fysieke visitekaartje aan ons geeft

met Studio ’t Nageltje communiceert (schriftelijk, digitaal, telefonisch)

vrijwillig deelneemt aan enquêtes, acties, spel of prijsvraag of je inschrijft voor een evenement

cookies accepteert die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen bij bezoek aan onze website

leverancier van Studio ‘t Nageltje bent

bij Studio ‘t Nageltje solliciteert


De bescherming van uw persoonsgegevens
Naast de toestemming dat u akkoord gaat dat uw persoonsgegevens(naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer (indien nodig het ziektekostenverzekeringnummer) geregistreerd worden op uw behandelkaart en/of het digitale systeem, dient u ook akkoord te gaan met het behandelplan dan wel de uitvoering van de overeenkomst die wij samen afspreken ten behoeve van uw behandeling(n). Uw persoonsgegevens worden beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden.
Studio ’t Nageltje zal nooit persoonsgegevens aan derden verstrekken zonder uw toestemming.

Studio ’t Nageltje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nageltje.nl

U kunt altijd uw gegevens inkijken en (eventueel) laten aanpassen of laten verwijderen.


De verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.

Studio ’t Nageltje verzameld uw persoonsgegevens t.b.v.:

uw cliënten(behandel)kaart in te vullen;

Het afhandelen van uw betaling;

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Om goederen en diensten bij u af te leveren.


Website van Studio ‘t Nageltje
Studio ‘t Nageltje gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op de website van Studio ’t Nageltje vindt u informatie en kunt u gebruikmaken van een ‘link’ t.b.v. een specifiek onderdeel waarbij u direct een e-mail kunt zenden. U gaat akkoord om uw gegevens uitsluitend te gebruiken ter beantwoording van uw vraag.


De Grondslag voor persoonsgegevens

De grondslag voor persoonsgegevens zijn bedoelt voor de behandelovereenkomst met u of voor het uitvoeren van een eventuele doorverwezen behandeling door een podotherapeut en/of arts.


De gegevens die van belang zijn m.b.t. de behandelovereenkomst

Voornaam

Tussen voegsel(s)

Achternaam

Meisjesnaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer(s)

E-mail adres

Geslacht

Uw huisarts of behandelend arts

B.S.N.

Zorgverzekering

Anamnese (medische gegevens indien nodig)


Alle door Studio ’t Nageltje uitgevoerde behandelingen worden bijgehouden om de voortgang van uw behandeling te kunnen volgen en om de service naar u toe te kunnen verbeteren. Aan de hand van eventueel fotomateriaal kunnen wij zien of er vooruitgang is geboekt. Te allen tijde zal er altijd om uw toestemming worden gevraagd.


De Bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens
Studio ‘t Nageltje bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op elk moment kun u ons verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken en om de gegevens aan te vullen, te verbeteren of te (laten) verwijderen. Indien u vragen hebt omtrent uw persoonsgegevens die wij van u verwerken kunt u contact opnemen.


Studio ’t Nageltje

Javalaan 422, 2721 KE Zoetermeer

T. 079-351 46 95

E: Info @ nageltje.nl


Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.


Delen van informatie

Studio ’t Nageltje verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming. Studio ’t Nageltje kan gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen.


Waarborgen van beveiliging

Bij Studio ’t Nageltje hebben alleen die personen toegang tot de bijzondere persoonsgegevens wanneer ze over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden. Alle medewerkers, werkzaam bij Studio ’t Nageltje, hebben een geheimhoudingsplicht en zullen m.b.t. de AVG wet deze in die hoedanigheid hanteren. Elke medewerker werkzaam bij Studio ‘t Nageltje ondertekend een privacy verklaring waarbij hij/zij op de hoogte is van de privacy wetgeving en deze wettelijke regels strikt naleeft.

Studio ‘t Nageltje heeft de nodige maatregelen genomen om te zorgen dat alle doorgegeven persoonsgegevens afdoende worden beschermd tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies, passend bij de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, bestaat de kans dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Studio ’t Nageltje kan hiervoor nooit op wat voor manier dan ook aansprakelijk worden gesteld.


Wijzigingen privacy verklaring

Studio ’t Nageltje kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest actuele versie staat op de website van Studio ’t Nageltje vermeld.